Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost ECOGLASS, a.s. se sídlem Arbesova 4501/66A, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku - Krajský soud v Ústí nad Labem, spisová značka B 2059, IČ: 43223265 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům a kontaktním osobám svých obchodních partnerů informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1) Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu e-shop@ecoglass.cz 

2) Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:

 1. Plnění smluvních povinností.
 2. Plnění zákonných povinností.
 3. Realizace vzájemných obchodních vztahů.
 4. Komunikace a informování.
 5. Vedení evidence podnikatelských kontaktů.
 6. Ochrana právních nároků Společnosti.

3) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:

 1. Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 2. Nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností vztahujících se na Společnost.
 3. Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou rozvíjení podnikání Společnosti a ochrana právních nároků Společnosti v případě sporu.

4) Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů, pokud se jedná o fyzické osoby a dále osobní údaje zaměstnanců, zástupců, či jiných kontaktních osob těchto obchodních partnerů, pokud takové údaje Společnost získala, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační údaje
 2. Kontaktní údaje
 3. Fakturační a platební údaje

5) Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty státním úřadům za účelem plnění zákonných povinností Společnosti, profesionálním poradcům Společnosti (advokáti, daňoví poradci) a dalším subjektům poskytujícím Společnosti externí služby (IT odborníci, překladatelé). Osobní údaje rovněž mohou být poskytnuty externím subdodavatelům Společnosti, v případě že jsou tito využívání k plnění smluvních povinností dle smlouvy se subjektem údajů.

6) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemných obchodních vztahů se Společností a po jejich skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

8) Práva subjektů údajů 

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:

 • právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
 • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
 • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
 • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.
Zpět do obchodu